•  

Pravno obvestilo

Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem ali predelovanje vsebine
spletnih strani VKO je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem družbe PROFICIO d.o.o.

Povzemanje vsebine spletnih strani brez navajanja vira ni dovoljeno.

PROFICIO d.o.o. varuje osebne podatke uporabnikov njenih spletnih strani in jih uporablja skladno z obstoječo
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez izrecnega dovoljenja uporabnika
PROFICIO d.o.o. ne bo posredovala tretjim osebam.

PROFICIO d.o.o. ne daje nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s
strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov
in vsebin za spletno stran.